SWEDISH - VILDMARKS AKTIVITETER

ANSVARSFRIHET, UPPGIVANDE AV ANSPRÅK,

ANSVARSSKYLDIGHET OCH SKADESLÖSHETSFÖRSÄKRAN

(härefter kallat “Ansvarsfrihetsförsäkran”)

GENOM PÅTECKNANDE AV DENNA FÖRSÄKRAN OM FRIHET FRÅN ANSPRÅK, GER NI UPP MÖJLIGHETEN TILL VISSA LEGALA RÄTTIGHETER, INKLUDERANDE RÄTTEN ATT STÄMMA VID VÅRDSLÖSHET, KONTRAKTSBROTT ELLER ÖVERTRÄDELSE AV AKTÖRENS/INNEHAVARENS/PASSAGERARENS/HYRESGÄSTENS ANSVAR ELLER KRÄVA ERSÄTTNING SOM FÖLJD AV OLYCKA

VÄNLIGEN LÄS IGENOM NOGA!
DENNA UTGÅVA AV AVTALET SKALL VARA GILTIGT FÖR ALL FRAMTIDA MEDVERKAN I VILDMARKSAKTIVITETER  


TO:
SNOWWATER HELI SKIING INC., VALHALLA POWDERCATS, SITE SPECIFIC MANAGEMENT LTD., HIGH TERRAIN HELICOPTERS LTD., BACKCOUNTRY ACCESS INC., RED MOUNTAIN RESORTS INC., WHITEWATER SKI RESORT, EAGLE GRAPHITE CORPORATION, BLACKCOMB AVIATION LEASING LIMITED PARTNERSHIP, BLACKCOMB HELICOPTERS LIMITED PARTNERSHIP, BLACKCOMB AVIATION LIMITED PARTNERSHIP, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA och deras respektive styrelsemedlemmar, företagsledning, anställda, guider, agenter, oberoende leverantörer, underleverantörer, representanter, efterträdare, övertagare och gäster (samtliga härefter benämnda “Huvudmän”).

DEFINITIONER

I denna Ansvarsfrihetsförsäkran, innefattar "vildmarks aktiviteter" alla aktiviteter, livsuppehälle, transporter, tillställningar och services tillhandahållna, arrangerade, organiserade, utförda, supportade eller auktoriserade av Huvudmän och innefattar men inte begränsade till: skidåkning, snowboarding, snowmobiling, vandring, snowshoeing och andra former av vildmarks aktiviterer; hyra eller användning av skidor, snowboards eller annan utrustning; demonstrationer; orientering- och instruktionskurser; ilastning , urlastning och transport med eller aktiviteter kring helikoptrar, snowcats, snowmobiler och motor fordon; och andra aktiviteter, arrangemang och services i något avseende anslutet eller relaterat till vildmarks aktiviteter.

ANSVARSSKYLDIGHET – LAVINER,  ALPIN TERRÄNG, FÄRDER I VILDMARK, VÄDER ETC.  Jag är medveten om att vildmarks aktiviteter innebär risker, fara och våda. Laviner inträffar ofta i terräng där vildmarks aktiviteter äger rum och kan orsakas av naturkrafter eller av personer som färdas genom terrängen. Jag är medveten om och accepterar att Huvudmän kan misslyckas med att förutsäga huruvida den alpina terrängen är säker för vildmarks aktiviteter eller om lavin kan inträffa. Terrängen som används för vildmarks aktiviteter är okontrollerad, omärkt, ej inspekterad och innebär många risker, faror och våda vid sidan av laviner. Dessa kan inkludera, men är icke begränsade till: överhäng; sprickor; träd; trädgropar och trädstubbar; bäckar; stenar; stenblock; trädvrak; hål och fördjupningar ovan och under snöytan; klippor; varierande och svåra snöförhållanden; snowcat stigar och vägbankar, stängsel och andra konstruerade strukturer; snösänkor; hopstötning eller kollision med andra personer eller objekt; komma vilse eller separerad från sitt sällskap eller guide; Smittsamma sjukdomar orsakade av virus, bakterier, parasiter eller svamp, där smittan kan ha orsakats av direkt eller indirekt kontakt; utrustningsfel; förbiseende av andra personer, inkluderande andra gäster; och FÖRBISEENDE AV HUVUDMÄN. JAG ÄR UNDERFÖRSTÅDD MED ATT FÖRBISEENDE INKLUDERAR BRIST AV HUVUDMÄN ATT VIDTAGA TILLRÄCKLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA MIG FRÅN ALLA ELLER VARNA/UPPMÄRKSAMMA MIG OM RISKER, FAROR OCH VÅDA FRÅN VILDMARKS AKTIVITETER. Kommunikation i en alpin terräng är svår och i fall av olycka, räddning eller medicinsk behandling är inte alltid tillgänglig. Alpina väderförhållanden kan vara extrema och kan förändras mycket snabbt och utan varning vilket kan göra transport med helikopter, snowcat eller snowmobil vådlig.

JAG ÄR MEDVETEN OM RISKER, FAROR OCH VÅDOR FÖRKNIPPADE MED VILDMARKS AKTIVITETER OCH JAG ACCEPTERAR UTAN TVÅNG ALLA RISKER, FAROR OCH VÅDOR OCH MÖJLIGHETEN AV PERSONLIG SKADA, DÖD, SKADA TILL EGENDOM OCH FÖRLUST FÖRKNIPPAD DÄRAV.

MEDDELANDE TILL SNOWBORDERS OCH LÅNGFÄRDSSKIDÅKARE - ÖKAD RISK

Till skillnad från skidskor/bindnings system, är vissa snowboard ochlångfärdsskor/bindnings system inte designade eller avsedda att öppna och lösgöra under normala förhållanden. Användning av säkerhetssnoddar eller hållmekanismer för snowborders eller långfärdsskidåkare utan brytanordning ökar risken att inte överleva en lavin.

ANSVARSFRIHET, UPPGIVANDE AV ANSPRÅK OCH SKADESLÖHETSFÖRSÄKRAN

Med avseende på att HUVUDMÄN tillåter mig att deltaga i vildmarks aktiviteter accepterar jag härmed följande:

  1. JAG GER UPP VARJE OCH ALLA ANSPRÅK som jag har eller kan ha I framtiden mot HUVUDMÄN och BEFRIAR HUVUDMÄN från varje och allt ansvar för förlust, åverkan, kostnad eller skada inkluderande död som jag kan ådraga mig eller min närmaste släkting kan drbbas av som ett resultat av mitt deltagande i vildmarks aktiviteter, OBEROENDE AV ORSAK, INCLUDERANDE FÖRBISEENDE, KONTRAKTSBROTT, ELLER BROTT MOT VARJE LAGSTADGAD ELLER ANNAN OMSORG, INKLUDERANDE VARJE OMSORG SOM KRÄVS UNDER THE OCCUPIERS LIABILITY ACT, R.S.B.C. 1996, c.337, GÄLLANDE HUVUDMÄN. JAG ÄR MEDVETEN OM ATT FÖRBISEENDE INKLUDERAR BRIST AV HUVUDMÄN ATT VIDTAGA RIMLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ELLER SKYDDA MIG FRÅN ELLER VARNA/UPPMÄRKSAMMA MIG OM RISKER, FAROR OCH VÅDA FRÅN DELTAR I VILDMARKS AKTIVITETER HÄNSYFTADE OVAN.

  1. ATT HÅLLA HUVUDMÄN SKADESLÖSA OCH ANSVARSLÖSA för varje och allt ansvar för skada till egendom eller personlig skada till tredje part som resultat av mitt deltagande i vildmarks aktivitet;  

  2. Denna Ansvarsfrihetsförsäkran skall vara i kraft och bindande för mina arvingar, nära släktingar, exekutorer, administratörer, uppdragsinnehavare och representanter i det fall jag dör eller blir invalidicerad;

  3. Denna Ansvarsfrihetsförsäkran och varje rätt, ansvar och förbindelse mellan parterna till denna Ansvarsfrihetsförsäkran skall  endast lyda  och tolkas i enlighet med lagarna i provinsen British Columbia och inga andra lagar; och

  4. Varje lagfarning berörande parterna i denna Ansvarsfrihetsförsäkran skall föras endast inom provinsen British Columbia och skall vara endast inom domstolarna i provinsen British Columbia.  

Exekvering av denna Ansvarsfrihetsförsäkran är inte baserad på någon verbal eller skriftlig representation eller uttalande utfärdad av Huvudmän med avseende på säkerhet för vildmarks aktiviteter, annat än vad som framförs i denna Ansvarsfrihetsförsäkran.

JAG BEKRÄFTAR ATT JAG HAR LÄST OCH FÖRSTÅR DENNA ANSVARSFRIHETSFÖRSÄKRAN FÖRE PÅSKRIFT OCH JAG ÄR MEDVETEN OM ATT GENOM PÅTECKNANDE AV DENNA ANSVARSFRIHETSFÖRSÄKRAN AVSTÅR JAG VISSA LEGALA RÄTTIGHETER VILKA JAG OCH MINA ARVINGAR, NÄRMASTE SLÄKTINGAR, EXEKUTORER, ADMINISTRATÖRER, UPPDRAGSINNEHAVARE OCH REPRESENTANTER KAN HA GENTEMOT HUVUDMÄN. JAG VET ATT DENNA UPPLAGA AV AVTALET MÅSTE VARA GILTIGT FÖR ALLA FRAMTIDA DELTAGANDE I WILDLIFE-VERKSAMHET.

Signature of Client

Sign Here

Signature of your witness:

Signed this Sunday, May 26, 2024

Who will be participating?

Adult  Adult and Children  

Signee Information

Address

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

By clicking 'I Agree' below, you agree that you have read and agree with the terms of the waiver and that the information you provided is accurate. You furthermore agree that your submission of this form, via the 'I Agree' button, shall constitute the execution of this document in exactly the same manner as if you had signed, by hand, a paper version of this agreement.